Boston National Historical Park

Boston, 4698

Boston, 4698
Boston, 4698
National Park Service
Slide scan from the NPS Boston archives.
Boston : Boston, 0117
Boston, 0117
National Park Service
Boston : Boston, 4694
Boston, 4694
National Park Service
Boston : Boston, 2497
Boston, 2497
National Park Service
Boston : Boston, 0704
Boston, 0704
National Park Service
Boston : Boston, 4695
Boston, 4695
National Park Service
Boston : Boston, 2680
Boston, 2680
National Park Service
Boston : Boston, 1357
Boston, 1357
National Park Service
Boston : Boston, 4698
Boston, 4698
National Park Service