Lake Shaftsbury State Park

Lake Shaftsbury, sandy beach

Lake Shaftsbury, sandy beach
Lake Shaftsbury, sandy beach